KOYO 식품상식

  생선
  여름철에 생선을 살 때는
  

● 여름철에 생선을 살 때는 흔하지 않거나 너무 비싸서 손쉽게 팔리 지 않는 것보다는 수요가 많은 생선을 택하는 것이 좋다. 가격도 가격이지만 한물 간 것을 피할 수 있고 또 맛도 그 편이 훨씬 낫기 때문이다. 그리고 생선은 우선 눈이 맑고 아가미를 열어 보아서 색이 진한 붉은 색을 띤 것이라야 하며, 또 복부와 살은 단단한 것 이 좋은 것이다.
2002-06-21 22:22:52


   

관리자로그인~~ 전체 390개 - 현재 3/4 쪽
190
젓갈
2002-06-21
1870
189
향신료
2002-06-21
1925
188
향신료
2002-06-21
2028
187
향신료
2002-06-21
1893
186
채소
2002-06-21
1624
185
채소
2002-06-21
2558
184
채소
2002-06-21
1731
183
채소
2002-06-21
2433
182
채소
2002-06-21
1846
181
근채소
2002-06-21
2477
180
마른채소
2002-06-21
1607
179
고기
2002-06-21
1951
178
고기
2002-06-21
1545
생선
2002-06-21
1539
176
과일
2002-06-21
1637
175
과일
2002-06-21
1723
174
과일
2002-06-21
1734
173
과일
2002-06-21
1597
172
과일
2002-06-21
1616
171
근채소
2002-06-21
1831
170
운영자
2002-06-21
1563
169
봄야채
2002-06-21
1655
168
생선
2002-06-21
1779
167
효소
2002-06-21
1921
166
효소
2002-06-21
1737
165
효소
2002-06-21
1670
164
고기
2002-06-21
1521
163
소스
2002-06-21
1791
162
  조청
조청
2002-06-21
1720
161
  버섯
버섯
2002-06-21
1584
160
  마늘
향신료
2002-06-21
1835
159
  파래
해조류
2002-06-21
1981
158
2002-06-21
1647
157
  멸치
마른생선
2002-06-21
1529
156
  자몽
열대과일
2002-06-21
1539
155
2002-06-21
1741
154
2002-06-21
1436
153
2002-06-21
1573
152
2002-06-21
1942
151
고기
2002-06-21
1561
150
  
봄야채
2002-06-21
1998
149
2003-11-10
1840
148
해조류
2002-06-21
1916
147
  고추
열매채소
2002-06-21
1544
146
  가지
열매채소
2002-06-21
1471
145
  호박
열매채소
2002-06-21
1547
144
  박대
생선
2002-06-21
1592
143
  꼬막
조개
2002-06-21
1528
142
2006-09-26
1428
141
2006-09-24
1443
140
2006-09-23
1392
139
2006-09-19
1383
138
2006-09-17
1412
137
2006-09-15
1438
136
2006-09-13
1540
135
2006-09-12
1499
134
2006-09-06
1445
133
2006-09-03
1449
132
2006-08-30
1402
131
2006-08-29
1337
130
2006-08-28
1290
129
2006-08-25
1286
128
2006-08-22
1349
127
2006-08-20
1278
126
2006-08-17
1312
125
2006-07-29
2198
124
2006-07-28
2416
123
첨부화일 : 1 ( Bytes)
125.131.25.210
2006-06-26 11:11:81
122
2006-06-23
1762
121
첨부화일 : 1 ( Bytes)
125.131.25.210
2006-06-22 07:57:62
120
2006-06-20
1995
119
2006-06-19
2750
118
df
2008-08-22
2613
117
df
2008-08-22
2032
116
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               독일월드컵 토너먼트 이슈
125.131.25.854
115
첨부화일 : 1 ( Bytes)
125.131.25.182
2006-06-17 05:16:70
114
2006-06-14
2354
113
2006-06-12
2216
112
열대과일
2002-06-21
1805
111
  식초
감미료
2002-06-21
2948
110
향신료
2002-06-21
1688
109
조개
2002-06-21
1690
108
서양야채
2002-06-21
2261
107
식용유
2002-06-21
1714
106
  부추
채소
2002-06-21
1704
105
중국장
2002-06-21
1665
104
  고수
약재
2002-06-21
1635
103
  유자
과일
2002-06-21
1816
102
  한천
해조가공품
2002-06-21
2809
101
단백질
2002-06-21
1704
100
향신료
2002-06-21
2167
99
  산초
향신료
2002-06-21
2025
98
국수
2002-06-21
1910
97
생선
2002-06-21
1927
96
마른채소
2002-06-21
3228
95
서양야채
2002-06-21
1622
94
감미료
2002-06-21
2009
93
서양야채
2002-06-21
1920
92
  우엉
근채소
2002-06-21
1884
91
서양야채
2002-06-21
1914