KOYO 식품상식

  고기
  쇠고기를 살 때는
  

● 쇠고기를 살 때는 꼭 고기의 색깔을 눈 여겨 보도록 해야 한다. 만 일 고기의 색깔이 검붉게 짙은 것이면 이것은 거죽부분에 있는 살 로서 단단하고 질긴 것이 보통이다.그리고 색이 붉으스레 옅은 것 은 살은 부드러우나 맛은 그렇게 좋지 않다. 고기의 색깔이 너무 옅으면 이것은 흠이 있는 소나, 어린 소의 고기로서 맛이 훨씬 뒤 떨어진다. 가장 맛있는 고기의 색깔은 짙지도 옅지도 않은 중간색 으로서 선명한 붉은 색을 띠고 있는 것이다.
2002-06-21 22:24:13


   

관리자로그인~~ 전체 390개 - 현재 3/4 쪽
190
젓갈
2002-06-21
1827
189
향신료
2002-06-21
1886
188
향신료
2002-06-21
1999
187
향신료
2002-06-21
1857
186
채소
2002-06-21
1593
185
채소
2002-06-21
2516
184
채소
2002-06-21
1703
183
채소
2002-06-21
2386
182
채소
2002-06-21
1809
181
근채소
2002-06-21
2435
180
마른채소
2002-06-21
1573
179
고기
2002-06-21
1915
고기
2002-06-21
1513
177
생선
2002-06-21
1509
176
과일
2002-06-21
1602
175
과일
2002-06-21
1692
174
과일
2002-06-21
1702
173
과일
2002-06-21
1565
172
과일
2002-06-21
1582
171
근채소
2002-06-21
1784
170
운영자
2002-06-21
1534
169
봄야채
2002-06-21
1621
168
생선
2002-06-21
1741
167
효소
2002-06-21
1894
166
효소
2002-06-21
1703
165
효소
2002-06-21
1633
164
고기
2002-06-21
1472
163
소스
2002-06-21
1754
162
  조청
조청
2002-06-21
1682
161
  버섯
버섯
2002-06-21
1547
160
  마늘
향신료
2002-06-21
1794
159
  파래
해조류
2002-06-21
1950
158
2002-06-21
1609
157
  멸치
마른생선
2002-06-21
1505
156
  자몽
열대과일
2002-06-21
1513
155
2002-06-21
1705
154
2002-06-21
1405
153
2002-06-21
1538
152
2002-06-21
1902
151
고기
2002-06-21
1523
150
  
봄야채
2002-06-21
1959
149
2003-11-10
1803
148
해조류
2002-06-21
1880
147
  고추
열매채소
2002-06-21
1502
146
  가지
열매채소
2002-06-21
1440
145
  호박
열매채소
2002-06-21
1516
144
  박대
생선
2002-06-21
1554
143
  꼬막
조개
2002-06-21
1497
142
2006-09-26
1390
141
2006-09-24
1400
140
2006-09-23
1341
139
2006-09-19
1328
138
2006-09-17
1370
137
2006-09-15
1393
136
2006-09-13
1495
135
2006-09-12
1416
134
2006-09-06
1408
133
2006-09-03
1424
132
2006-08-30
1369
131
2006-08-29
1310
130
2006-08-28
1264
129
2006-08-25
1257
128
2006-08-22
1322
127
2006-08-20
1237
126
2006-08-17
1281
125
2006-07-29
2152
124
2006-07-28
2345
123
첨부화일 : 1 ( Bytes)
125.131.25.210
2006-06-26 11:11:36
122
2006-06-23
1641
121
첨부화일 : 1 ( Bytes)
125.131.25.210
2006-06-22 07:57:16
120
2006-06-20
1861
119
2006-06-19
2644
118
df
2008-08-22
2318
117
df
2008-08-22
1940
116
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               독일월드컵 토너먼트 이슈
125.131.25.760
115
첨부화일 : 1 ( Bytes)
125.131.25.182
2006-06-17 05:16:96
114
2006-06-14
2291
113
2006-06-12
1819
112
열대과일
2002-06-21
1760
111
  식초
감미료
2002-06-21
2920
110
향신료
2002-06-21
1671
109
조개
2002-06-21
1662
108
서양야채
2002-06-21
2232
107
식용유
2002-06-21
1681
106
  부추
채소
2002-06-21
1676
105
중국장
2002-06-21
1640
104
  고수
약재
2002-06-21
1609
103
  유자
과일
2002-06-21
1791
102
  한천
해조가공품
2002-06-21
2753
101
단백질
2002-06-21
1672
100
향신료
2002-06-21
2126
99
  산초
향신료
2002-06-21
1993
98
국수
2002-06-21
1882
97
생선
2002-06-21
1903
96
마른채소
2002-06-21
3193
95
서양야채
2002-06-21
1597
94
감미료
2002-06-21
1974
93
서양야채
2002-06-21
1888
92
  우엉
근채소
2002-06-21
1853
91
서양야채
2002-06-21
1873