KOYO 식품상식

  향신료
  김장 생강 고르는 법
  

● 생강은 쪽이 굵고 단단하며 굴곡이 적은 것이 좋다. 껍질이 얇아 속 이 투명하게 비치는 것이 덜 맵고 물도 많으면서 연하다. 잘라 보았 을 때 가느다란 실이 없고 매운 맛이 강한 것이 김장용으로 적당하 다. 생강은 매운 맛이 강하기 때문에 너무 많이 넣으면 쓴맛이 난다. 보통 마늘의 절반 정도를 기준으로 넣는 것이 좋다.
2002-06-21 22:41:24


   

관리자로그인~~ 전체 390개 - 현재 3/4 쪽
190
젓갈
2002-06-21
1870
189
향신료
2002-06-21
1925
향신료
2002-06-21
2029
187
향신료
2002-06-21
1894
186
채소
2002-06-21
1624
185
채소
2002-06-21
2559
184
채소
2002-06-21
1732
183
채소
2002-06-21
2433
182
채소
2002-06-21
1847
181
근채소
2002-06-21
2478
180
마른채소
2002-06-21
1607
179
고기
2002-06-21
1952
178
고기
2002-06-21
1545
177
생선
2002-06-21
1539
176
과일
2002-06-21
1638
175
과일
2002-06-21
1723
174
과일
2002-06-21
1734
173
과일
2002-06-21
1597
172
과일
2002-06-21
1616
171
근채소
2002-06-21
1831
170
운영자
2002-06-21
1564
169
봄야채
2002-06-21
1655
168
생선
2002-06-21
1780
167
효소
2002-06-21
1922
166
효소
2002-06-21
1738
165
효소
2002-06-21
1671
164
고기
2002-06-21
1521
163
소스
2002-06-21
1792
162
  조청
조청
2002-06-21
1720
161
  버섯
버섯
2002-06-21
1584
160
  마늘
향신료
2002-06-21
1836
159
  파래
해조류
2002-06-21
1981
158
2002-06-21
1647
157
  멸치
마른생선
2002-06-21
1531
156
  자몽
열대과일
2002-06-21
1540
155
2002-06-21
1741
154
2002-06-21
1436
153
2002-06-21
1574
152
2002-06-21
1943
151
고기
2002-06-21
1561
150
  
봄야채
2002-06-21
1999
149
2003-11-10
1841
148
해조류
2002-06-21
1917
147
  고추
열매채소
2002-06-21
1545
146
  가지
열매채소
2002-06-21
1471
145
  호박
열매채소
2002-06-21
1548
144
  박대
생선
2002-06-21
1592
143
  꼬막
조개
2002-06-21
1528
142
2006-09-26
1430
141
2006-09-24
1443
140
2006-09-23
1393
139
2006-09-19
1383
138
2006-09-17
1412
137
2006-09-15
1439
136
2006-09-13
1540
135
2006-09-12
1499
134
2006-09-06
1445
133
2006-09-03
1449
132
2006-08-30
1403
131
2006-08-29
1337
130
2006-08-28
1290
129
2006-08-25
1286
128
2006-08-22
1349
127
2006-08-20
1279
126
2006-08-17
1312
125
2006-07-29
2198
124
2006-07-28
2416
123
첨부화일 : 1 ( Bytes)
125.131.25.210
2006-06-26 11:11:81
122
2006-06-23
1763
121
첨부화일 : 1 ( Bytes)
125.131.25.210
2006-06-22 07:57:63
120
2006-06-20
1996
119
2006-06-19
2751
118
df
2008-08-22
2613
117
df
2008-08-22
2032
116
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               독일월드컵 토너먼트 이슈
125.131.25.855
115
첨부화일 : 1 ( Bytes)
125.131.25.182
2006-06-17 05:16:70
114
2006-06-14
2355
113
2006-06-12
2219
112
열대과일
2002-06-21
1806
111
  식초
감미료
2002-06-21
2949
110
향신료
2002-06-21
1689
109
조개
2002-06-21
1690
108
서양야채
2002-06-21
2262
107
식용유
2002-06-21
1715
106
  부추
채소
2002-06-21
1704
105
중국장
2002-06-21
1665
104
  고수
약재
2002-06-21
1635
103
  유자
과일
2002-06-21
1817
102
  한천
해조가공품
2002-06-21
2809
101
단백질
2002-06-21
1704
100
향신료
2002-06-21
2167
99
  산초
향신료
2002-06-21
2027
98
국수
2002-06-21
1911
97
생선
2002-06-21
1927
96
마른채소
2002-06-21
3228
95
서양야채
2002-06-21
1623
94
감미료
2002-06-21
2009
93
서양야채
2002-06-21
1921
92
  우엉
근채소
2002-06-21
1884
91
서양야채
2002-06-21
1914